Algemene voorwaarden

Precontractuele face

Al onze offertes en aanbiedingen worden gedaan, en besprekingen en/of onderhandelingen vinden plaats onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van de contractpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, behoudens voor zover in de offerte anders is aangegeven. Hetzelfde geldt voor alle bij onze offerte verstrekte gegevens. Hoewel alle bij onze offerte verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zo nauwkeurig mogelijk worden opgegeven, zijn deze opgaven slechts bindend voor zover dat uitdrukkelijk is aangegeven. Alle offertes en aanbiedingen worden uitgebracht op basis van de door contractspartij verstrekte informatie. Voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze informatie kan CareMatch nimmer aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden.


De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien en zodra CareMatch de opdracht schriftelijk bevestigd heeft.
 2. Eventuele aanvullende afspraken c.q. wijzigingen kunnen slechts bindend worden overeengekomen indien zulks schriftelijk geschiedt.
 3. Bij elke overeenkomst geldt dat deze zijdens CareMatch wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat contractspartij – zulks uitsluitend ter beoordeling van CareMatch – verplichtingen uit de overeenkomst. Voor het geval CareMatch tot het oordeel mocht komen dat een contractspartij niet kredietwaardig is, wordt contractspartij in de gelegenheid gesteld om middels verificatoire bescheiden de kredietwaardigheid aan te tonen. Het oordeel terzake blijft voorbehouden aan CareMatch.
 4. CareMatch is te allen tijde gerechtigd om van contractspartij zekerheid te eisen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen alvorens CareMatch haar verplichtingen op grond van de overeenkomst (verder) nakomt.
 5. CareMatch heeft te allen tijde het recht de overeenkomst met inachtneming van een maand opzegtermijn te beëindigen. Deze opzegging zal schriftelijk en gemotiveerd geschieden.

Tarieven

 1. Alle gehanteerde prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, exclusief B.T.W. en andere heffingen of belastingen en worden vermeld in Euro’s.
 2. Voor een overeengekomen tarief geldt dat dit tarief zo nauwkeurig mogelijk is bepaald en is gebaseerd op de tijdens de offerte- c.q. orderdatum geldende tarieven.
 3. CareMatch is te allen tijde bevoegd om de overeengekomen tarieven eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van tarieven worden schriftelijk medegedeeld en treden, behoudens schriftelijk bezwaar van contractspartij binnen 7 dagen na verzending van de mededeling, 7 dagen na de mededeling in werking.
 4. Indiencontractspartijtijdigenopdevoorgeschrevenwijzebezwaarmaakttegende voorgestelde tariefwijziging, treden partijen terstond met elkaar in overleg. Voor het geval partijen niet binnen een redelijke termijn overeenstemming bereiken, eindigt de tussen partijen gesloten overeenkomst per de eerste van de maand volgend op de maand waarin partijen overleg hebben gevoerd.
 5. Contractspartijn is te allen tijde gebonden aan een tariefwijziging ten gevolge van veranderende wet- en/of regelgeving.

Uivoering van de overeenkomst

 1. CareMatch voert de aan haar gegeven opdracht uit zoals van een goed opdrachtnemer verwacht mag worden.
 2. CareMatch zal zich maximaal inspannen om het met contractspartij overeengekomen resultaat te bereiken. Dit resultaat kan evenwel geenszins gegarandeerd worden.
 3. CareMatch is vrij in de wijze van uitvoering van de haar gegeven opdracht. CareMatch ziet er bij de uitvoering van de opdracht op toe dat de te bemiddelen zorgverleners beschikken over de opleiding, bevoegdheden en kundigheid die van hen verwacht wordt bij de uitvoering van hun zorgtaak.
 4. Zorgvragerenzorginstellingdienentezorgenenintestaanvoorbehoorlijkeen veilige werkomstandigheden, waarbij als criteria gelden de normen volgend uit de toepasselijke wet- en regelgeving.

Termijnen

 1. OvereengekomenvoorCareMatchgeldendetermijnenzijntenzijuitdrukkelijken schriftelijk anders overeengekomen geen fatale termijnen.
 2. CareMatch streeft ernaar binnen de overeengekomen termijn te leveren, doch kan niet garanderen dat daadwerkelijk binnen die termijn kan worden geleverd. CareMatch verplicht zich contractspartij tijdig te berichten indien het vermoeden bestaat dat een overeengekomen termijn niet gehaald wordt.
 3. Indien de termijnoverschrijding het gevolg is van overmacht, is CareMatch bevoegd de prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie.

Overmacht

 1. IndienersprakeisvaneenovermachtsituatiekanCareMatchnimmergehouden worden tot het betalen van enige schadevergoeding.
 2. Erissprakevanovermachtingevaldesituatienietistewijtenaanschuldvan CareMatch, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van CareMatch komt.
 3. CareMatchverbindtzichcontractspartijzospoedigmogelijkopdehoogtete brengen, indien zich naar haar oordeel een overmachtsituatie voordoet of zal voordoen. Partijen treden alsdan in overleg over de termijn waarbinnen CareMatch alsnog zal (trachten te) presteren.
 4. Indien de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, geldt het bepaalde in artikel VI lid 3.
 5. Indien de overmachtsituatie van blijvende aard is,dan eindigt de gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang. Geen der partijen heeft in dat geval de bevoegdheid van de andere partij enige schadevergoeding te eisen.

Betaling

 1. In afwijking van het bepaalde in artikel VI lid 1 zijn de in dit artikel opgenomen termijnen fatale termijnen.
 2. Facturen dienen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, binnen21 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enige korting of schuldvergelijking – behoudens voor geval er sprake is van een door CareMatch schriftelijk erkende opeisbare vordering zijdens contractspartij – en op de wijze, zoals op de factuur aangegeven. De op onze bank- of giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en geldt derhalve als dag van betaling.
 3. Enige ontvangen betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de oudste factuur en de lopende rente.
 4. Indien betaling niet binnen de hiervoor opgenomen termijn plaatsvindt, is de contractpartij vanaf de vervaldatum van de factuur/facturen rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, of indien van toepassing de wettelijke handelsrente, plus 2 %.
 5. Indien CareMatch incassomaatregelen dient te nemen ter incassering van openstaande facturen, is contractspartij de buitengerechtelijke kosten en (voorzover deze daarin niet zijn begrepen) de kosten die zijn veroorzaakt door de noodzakelijke inschakeling van derden verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen twee punten van het toepasselijke liquidatietarief in eerste aanleg met een minimum van 15% van de hoofdsom, te vermeerderen met de vervallen vertragingsrente.
 6. Reclames naar aanleiding van een verzonden factuur dienen binnen 8 dagen na verzending van de factuur door CareMatch te zijn ontvangen. Reclames dienen schriftelijk en gemotiveerd te geschieden. Indien niet binnen de genoemde termijn een reclame wordt ontvangen, wordt de factuur geacht door contractspartij te zijn aanvaard en als juist te zijn erkend.
 7. Ingeval:
  a.  contractspartij instaat van faillissement wordt verklaard, een verzoekt om beslag gelegd wordt op (een deel van) de goederen van contractspartij en/of;
  b.  contractspartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld en/of;
  c.  contractspartij een op grond van deze overeenkomst of de toepasselijke wet- en/of regelgeving op hem/haar rustende verplichting niet nakomt na daartoe desnodig schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en/of;
  d.  contractspartij haar onderneming of een belangrijk deel daarvanstaakt of overdraagt en/of;
  e.  zijn alle verplichtingen direct opeisbaar en heeft CareMatch de bevoegdheid alle lopende overeenkomsten met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen. CareMatch is in die gevallen met onmiddellijke ingang ontslagen van haar verplichtingen jegens contractspartij.

Aansprakelijkheid

 1. CareMatch sluit elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de door haar bemiddelde zorgverleners uit.
 2. CareMatch aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door contractspartij geleden schade en gemaakte kosten voor zover deze schade en kosten redelijkerwijs aan CareMatch kunnen worden toegerekend en voorzover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de waarde van de door CareMatch geleverde prestatie, blijkende uit de in een jaar verzonden facturen.

Afmeding

1. Een gegronde reden voor afmelding van de zorg binnen 12 uur is het overlijden van de cliënt.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillendieuitderechtsverhoudingtussenpartijenvoortvloeienkunnen, behoudens regels van dwingend recht, uitsluitend ter beslechting aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van CareMatch voorgelegd worden.

Wijziging algemene voorwaarden

CareMatch is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen, aan welke wijziging contractspartij, na mededeling daarvan, gebonden is.